Tasarrufun İptali Davasının “Özel Dava Şartları” ve Hem İİK. 277 vd. Hem de TBK. 19’a Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? – Av. Talih UYAR